Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • יכולת שפתית ואינטראקציה חברתית בגילאי הגן והשהשפעות ההדדיות בין התחומים
  • חשיבות האינטראקציה החברתית בגן הילדים
  • ידע תאורטי על התפתחות יכולות השיח והשיחה
  • היכרות עם מושגים: שיח ושיחה
  • ידע על הקטגוריות מרכזיות בכישורי שיחה: כישורי מנגנון השיחה וכישורי דיאלוגיות ליצירת משמעות משותפת
  • תפקידם של שותפי השיחה בפיתוח השפה וכישורי השיחה
  • סוגות בשיחות ילדי הגן
  • כיצד לעודד, לתווך ולזמן שיחות בין עמיתים בגן

Description:

האינטראקציה החברתית בגן הילדים מהווה מרכיב מרכזי בהתפתחותם של ילדים וקשורה לתחומי התפתחות רבים, בהם התפתחות קוגניטיבית, רגשית ושפתית. במהלך ההתפתחות התקינה, מגיל צעיר, הסביבה החברתית עם בני הגיל מהווה זירה מרכזית ללמידה ולהתנסות, כך שמיומנויות השיח והשיחה החברתית מתפתחות במקביל ליכולות האינטראקציה החברתית, עם יחסי גומלין ביניהן: היכולות השפתיות מאפשרות את השיח החברתי ואת האינטראקציה החברתית, ומאידך, הצורך באינטראקציה חברתית מעודד את השימוש השפתי ואת המשך ההתפתחות השפתית.
ילדים המתקשים בהשגת תפקודים שפתיים תואמי גיל עלולים להתקשות בהשגת אבני דרך התפתחותיות נוספות, ולהתקשות בהשתתפות בתהליכי חיברות, תקשורת, משחק ולמידה, האופייניים לגיל הרך.
קורס זה יעסוק בדרכים לקידום ההשתתפות המילולית והחברתית של ילדים המציגים קשיים שפתיים במגוון אינטראקציות שיחתיות ומשחקיות בגן הילדים.

The course is over