Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

12 שבועות | 5 שעות בשבוע

מה נלמד בקורס?

 1. גוף האדם- בהתאם לתוכנית הלימודים בביולוגיה בחטיבה העליונה
 2. הבנת מבנה ותפקוד איברים, מערכות והגוף השלם לאור הרעיונות המרכזיים ומושגי היסוד בביולוגיה:
 • ארגון במערכות ביולוגיות
 • ויסות והומאוסטזיס
 • יחסי גומלין ושיווי משקל דינמי
 • אחידות בעקרונות המבנה ותפקוד ושוני בצורה
 • התאמה בין מבנה לתפקוד
 • המשכיות תורשתית ורבייה
 • גדילה והתפתחות
 • תאוריית האבולוציה
 1. פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי ואוריינות מדעית

Description:

זהו קורס הכנה לבגרות בביולוגיה המיועד לתלמידי כיתות י’-י”ב, שבחרו ללמוד ביולוגיה כמקצוע בחירה, ולמוריהם.

הלמידה בקורס מעודדת חשיבה ברמה גבוהה ומכינה את התלמידים לבחינת הבגרות בביולוגיה. הקורס מגוון ועשיר בחומרים גרפיים אינטראקטיביים, בסרטונים, בשאלות תרגול ובמשוב עצמי.

בקורס נלמדים הנושאים של גוף האדם לבגרות-
1. גוף האדם כמייצג את עקרונות המבנה והתפקוד המאפיינים אורגניזם רב-תאי ורב- מערכתי.

2. האדם, ככל יצור חי, פועל כישות שלמה. ישות זו מורכבת מחלקים ומרכיבים רבים, אך הגוף השלם בכל אורגניזם, הפועל כיחידה אחת, הוא הרבה יותר מסכום חלקיו.

3. וויסות ותיאום- התפקוד הכולל של הגוף, כיישות אחת שלמה, מותנה בתיאום ובוויסות של כל הפעילויות המתרחשות בו.

4. גוף האדם מופרד מן הסביבה, ומקיים עם הסביבה החיצונית יחסי גומלין ותקשורת, הכוללים קליטת מידע, עיבודו ותגובה עליו.

5. בגוף מתקיימת סביבה פנימית יציבה השונה מן הסביבה החיצונית– הומאוסטזיס. ההומאוסטזיס מושג תוך השקעת אנרגיה, תקשורת בסביבה הפנימית ובעזרת מנגנוני בקרה ומשוב מגוונים, הפועלים ברמות ארגון שונות.

6. לצורך קיומו, גדילתו והתפתחותו, זקוק הגוף החי לחומרים ולאנרגיה. הוא קולט חומרים מן הסביבה, מפיק מהם אנרגיה, משתמש בחומרים לבניין גופו ומפריש חומרי פסולת אל הסביבה. הגוף בנוי מתאים רבים המאורגנים ברקמות, שמהן בנויים איברים ומערכות איברים.

7. לאדם אחריות לגופו ולבריאותו.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Irit Sadeh

Chief Inspector of Biology

About Me

Dr. Omer Horesh

Developer of Learning Materials in the Environmental Sciences

About Me

Dafna Tzuk

Pedagogical Coordinator

About Me

Rivka Fridlender Cohen

Learning Materials Developer

Tal Gabay

Learning Materials Developer

Ruth Avraham

Scientific Editor

About Me

Yael Dorfman

Learning Materials Developer

Tova Levy

Learning Materials Developer

Dr. Shiri-Rivka Massa

Scientific Advisor

About Me

Dikla Hen-Saar

Scientific Advisor. Responsible for content development, Appleseeds

About Me