Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

8 שבועות | 3 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • על ה”מה” ועל ה”איך” בתכנון לימודים
  • האתגרים בתכנון לימודים לאוכלוסיות לומדים רבגוניות
  • מטרות-על, מטרות בתכניות לימודים ומטרות התנהגותיות
  • תיאוריות הוראה-למידה 5. טכנולוגיות למידה מפרספקטיבה היסטורית, הטמעת טכנולוגיות במערכות חינוך ולמידה
  • הערכה בחינוך: מושאיה, סוגיה ומורכבותה, כלי הערכה מסורתיים וחלופיים.

Description:

חינוך ולמידה הם חלק בלתי נפרד מהציוויליזציה האנושית. כל חברה, מאז ימי קדם, שואפת לחנך את הדור הצעיר לאור הערכים הנתפסים כחשובים וכחיוניים לשימורה של החברה, ורואה זאת כמחויבות הכרחית להקנות לדור הצעיר את הידע, המיומנויות והכישורים הנחוצים לתפקוד באופן מיטבי בעולם המבוגרים.
בעולם המודרני נעשו התהליכים של תכנון לימודים, הוראה והערכה מורכבים ביותר. בין שתכניות לימודים מפותחות במרכזים מקצועיים עתירי משאבים, ובין שהן מפותחות בבתי ספר או על-ידי המורים, משתנים רבים מעצבים את הנחות היסוד בבסיס המטרות, קביעת התכנים, דרכי ההוראה ואופני ההערכה של כל תכנית ותכנית.
בקורס זה נעסוק במורכבות העצומה של תכנון ופיתוח תכניות לימודים. נציג את הרקע לצמיחת התיאוריה של תכנון לימודים והשפעת התפתחות המחקר בתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והחינוך על תחום זה. נדון בהשלכות של התפוצצות הידע על תכנון הלימודים ונבחן גישות שונות המקובלות להתמודדות עם אוכלוסיות לומדים הטרוגנית, שהינה אחד האתגרים הקשים ביותר בפניהם ניצבות מערכות חינוך. נציג טכנולוגיות למידה מפרספקטיבה היסטורית ונתוודע לסוגיות ולאתגרים המרכזיים הכרוכים בשילוב יעיל של טכנולוגיות במערכות חינוך והטמעתן. נציג את האתגרים והמורכבות בתהליכי הערכה בחינוך, ונדון באופני ההערכה המקובלים, מושאי ההערכה, ובכלי ההערכה מסורתיים וחלופיים של לומדים.
הקורס בנוי מהרצאות וידאו שמועברות בעברית, קישורים לספר הקורס ולתכנים נוספים, דיונים, ושאלות ומשימות אינטראקטיביות.
הקורס מיועד לפרחי הוראה במכללות למורים ובבתי ספר לחינוך, כמו גם למתכשרים להוראה במסגרות של הסבת אקדמאיים. הקורס עשוי לעניין גם מורים בפועל, מנהלי בתי ספר והורים.
הקורס הוא מבואי בסיסי, ואינו מצריך ידע קודם.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Professor Sara Guri-Rosenblit

Lecturer

About Me

Prof. Yoram Eshet

Lecturer

About Me

Dr. Duby Weiss

Lecturer

About Me

Dr. Michal Levi-Keren

Lecturer

About Me

Dr. Irit Levy-Feldman

Lecturer

About Me