Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

3 Hours

קורס זה הינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי “למידה בהתאמה”- השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר. לצורך קבלת גמול יש ללמוד קורס זה במסגרת השתלמות.
הקורס פתוח ללמידה חופשית למטרת העשרה וידע (ללא גמול ישיר).

מה נלמד?

  • הלומדים יכירו מגוון של פרקטיקות ליצירת סקרנות.
  • הלומדים יתוודעו לעקרונות הפדגוגיים המאפשרים למידה מעורבת, סינכרונית ואסינכרונית.
  • הלומדים יכירו מגוון של כלים דיגיטליים המתאימים למטרות ההוראה ומעודדים למידה שיתופית ועצמאית בקרב תלמידים.

Description:

נשאלת השאלה כיצד אפשר ליצור סקרנות אצל תלמידים בלמידה? איך רותמים את התלמידים להיות חלק מהשיעור, לשתף פעולה ולרצות בזה? נעודד תלמידות ותלמידים לרצות לקחת חלק בלמידה המשלבת משימות סינכרוניות ואסינכרוניות לקידום הבניית ידע מתוך תהליכים של שיתופיות ושיתוף פעולה. נדבר על האתגרים בהוראה שכזו ועל הפתרונות שאפשר לייצר כדי להתגבר עליהם בשלושה היבטים מרכזיים: תוכן, ידע ופדגוגיה, מורה-תלמיד וקבוצת השווים. נציע דרכים חדשות ויצירתיות ליישום. הלמידה תיעשה תוך בחינת דוגמאות משלבים שונים בשיעור.

The course is open. Registration is open