Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

13 שבועות | 2 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • מיהו האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית?
  • מה הקשיים עימם מתמודד האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחחתו?
  • מה הפתרונות המוצעים כיום לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית?
  • מה צופן בחובו העתיד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתם?
  • מהקורס הזה תצאו אנשים שונים משנכנסתם אליו!

 

Description:

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) ובני משפחותיהם מתמודדים בעולם זה עם קשיים רבים.
הקורס הטיפול באדם עם מש”ה נועד להורים, מטפלים וסטודנטים במקצועות הבריאות. הקורס מציג בפני הלומד מושגי יסוד בנושא, ומתאר מספר תסמונות שכיחות. בנוסף, הקורס יציג את ההיסטוריה העגומה של אנשים עם מש”ה, ומצבם כיום ברחבי העולם.
בהמשך יפגש הסטודנט באדם עם מש”ה והקשיים עימם הוא ומשפחתו מתמודדים. לאחר תאור הטיפולים המקובלים כיום כמו סנוזלן, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ואחרים, יפגוש הלומד כיוונים עתידיים בתחום.
הקורס מציג את האדם עם מש”ה ומאפשר הצצה לעולמו, כפתיח להעמקת הידע בתחום.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Meir Lotan

Physiotherapist (Ph.D.)

About Me