Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

10 Hours

השלב היישומי של הקורסים המקנה לגמול פתוח עבורכם החל מה – 01.02.22.
המעוניינים לעבור לשלב היישומי מוזמנים להירשם בטופס המצורף לכל קורס בסיום פרק הלמידה.
ניתן להירשם ולעבור לשלב היישומי עד התאריך 28.04.22.
שימו לב – כל יישום קורס מקנה 10 שעות לגמול.
ניתן לצבור לשם קבלת גמול עד סוף שנת תשפ”ג.
מידע מפורט ולשאלות אודות החלק היישומי בקורסי המיקרו לחץ כאן 
קורס זה פותח עבור משרד החינוך- המכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת מיקרו קרדיטציה. קצר לעניין!

מה נלמד?

  • תכירו את עקרונות הלמידה מהצלחות ותרומת הגישה להדרכה ולהוראה וישתמשו ב”שפת ההצלחות” בהדרכה.
  • תקבלו כלים לזיהוי הצלחות בהוראה בהתבסס על ייצוגי הוראה, וידעו להשתמש בהצלחות בהוראה כ’מקפצה’ לקידום ההוראה.
  • תוכלו לסייע למורים לגלות הצלחות בתהליכי הל”ה שלהם.
  • תקבלו מתודות להעצמת תחושת המסוגלות של המודרכים.
  • תהיו מסוגלים להוביל תהליכי חקר רפלקטיבי עצמי של למידה מהצלחה במפגשי ההדרכה.
  • יהיו בידכם הכלים ליישם את מתודת ‘למידה מהצלחות’ עם המודרכים.
  • מפגשי ההדרכה שתקיימו יהוו תהליך מקביל (מודלינג) למורים במטרה שיישמו את הגישה של למידה מהצלחות בהוראה בכיתה עם תלמידיהם.

Description:

הקורס מתמקד בשילוב הגישה של למידה מהצלחות בהדרכה העשויה להיטיב ולקדם את מלאכת ההוראה. המדריכים שיישמו גישה זו בהדרכה יקפידו על הארת ההצלחות בהוראה בהתבסס על ניתוח ייצוגי הוראה של המורים המודרכים.  בחלקו הראשון של הקורס ילמדו המדריכים המשתלמים את עקרונות הגישה של למידה מהצלחות, תוך קיום חקר רפלקטיבי אישי הן על אירוע הדרכתי שחוו והן על אירוע הוראה (שלהם כמורים) בו התנסו. בנוסף יחקרו המדריכים המשתלמים ייצוגי הוראה שונים תוך גילוי והארה של הצלחות הוראה הבאות בהם לידי ביטוי. בהמשך, המדריכים המשתלמים יערכו מפגש הדרכה שבו ינתחו ביחד עם המודרכים את ייצוגי ההוראה שלהם, “יגלו” את הצלחות ההוראה ויקיימו שיח פדגוגי רפלקטיבי למטרות קידום ההוראה היוצאת מן ההצלחות. ולבסוף יכתבו סיכום רפלקטיבי של תהליכי ההדרכה.

הקורס מתבסס על הנחת היסוד כי שילוב הגישה של ‘למידה מהצלחות’ בהדרכה וגילוי ההצלחות במעשה ההוראה של כל מודרכת ומודרך, מחזקים את תחושת המסוגלות של המורים, ומהווים בסיס לשיח פדגוגי רפלקטיבי מקדם הוראה.  במהלך הקורס יחשפו המדריכים המשתלמים לעקרונות הלמידה מהצלחות וליתרונותיה, תוך התנסות של חקר רפלקטיבי אישי בגישה זו. גישה זו מומלצת בחום ליישום במפגשי ההדרכה בכל תחום ותחום.

הגישה המוצעת – למידה מהצלחות – מאירה בזרקור את ההצלחות שבמעשה ההוראה.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Hagar Or

National Counselor

About Me