Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

10 Hours

מה נלמד?

  • בחינה רב־תחומית של תופעות ומאפיינים של חברת המידע.
  • דיון בשאלות ובאתגרים העומדים לפני אזרחיה של חברת המידע, ובהשלכותיהם על מערכות החינוך ועל למידה והדרכה.
  • בחינת השינויים המתחוללים במעמדם ובתפקידם של לומדים ומלמדים המְאַמְצים טכנולוגיות מתקדמות במערכות חינוך, למידה והדרכה.
  • דיון בסוגיות אתיות, פדגוגיות וארגוניות הקשורות בתהליכים של יצירת ידע שיתופי ובבעלות על ידע בעידן ידע פתוח.

Description:

בעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת המתרחשים בחברת המידע, בעיקר בנפחי המידע והידע העומדים לרשותנו והגדלים בקצב מואץ, במגוון הכלים לשיתוף במידע ובידע, ובשיפור מתמיד ביכולות התקשורת החברתית בין הגולשים. שינויים אלה, אשר משליכים על כל היבט של חיינו כמעט, משפיעים גם על מערכות החינוך ועל תהליכי ההוראה, הלמידה וההדרכה בכל הרמות: החל בתלמידים ובמורים, וכלה בדרגים הגבוהים ביותר של המופקדים על ניהול המערכות.

הקורס שלפניכם, למידה וחינוך בחברת המידע, הוא קורס בין־תחומי הכולל נקודות מבט שונות, מתוך הסתכלות אתית, פדגוגית וארגונית־מערכתית. במהלך הקורס נתעמק בשינויים החלים בתהליכי למידה, הוראה והדרכה בעקבות אימוץ של טכנולוגיות מידע. הקורס מנגיש את חומרי הלימוד בפורמט דיגיטלי, והוא כולל הרצאות, הפעלות, דיונים מגוונים וכן קישורים למקורות ברשת ולחומרי מולטימדיה בנושאים רלוונטיים שונים.

The course is open. Registration is open

The course staff:

ד"ר תמר שמיר ענבל

מרצה

About Me