Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שבועות | 3-4 שעות בשבוע

מה נלמד?

 • אחד עשר פרקים בקורס: פרק פתיחה, פרק סיכום ועוד תשעה פרקים הנוגעים כל אחד בסוגיה אחרת.
 • סוגיות העוסקות בנושאי הליבה המעסיקים את החברה הישראלית, כגון נושאי דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה, יחסי רוב ומיעוטים וכיוצא באלה.
 • הגבהת רף הרגישות של הלומדים למורכבות הנושאים והמחלוקות שמהם עשויים החיים בישראל.
 • חיזוק הנכונות להכיר בלגיטימיות של עמדות שהלומדים אינם מסכימים להן.
 • העשרת הידע בדבר התהליכים הדמוקרטיים ומשמעותיהם.

 

Description:

בקורס שלושה עשר פרקים העוסקים בסוגיות הבאות:

 1. פרק מבוא – מגילת העצמאות (פרופ’ ידידיה שטרן)
 2. שער הכניסה – בין מדינת היהודים למדינת האזרחים (פרופ’ יולי תמיר)
 3. מעמד השבת – בין קודש לחופש (פרופ’ אשר כהן)
 4. מעמד המיעוט לאומי – בין שותפות להדרה (מר מוחמד דראושה)
 5. גיוס תלמידי ישיבות – בין שוויון לאמונה (פרופ’ ידידיה שטרן)
 6. הפרדת רשויות – בין איזונים ובלמים למשילות (פרופ’ רות גביזון ז”ל)
 7. צדק חברתי – בין תיקון לאפליה (פרופ’ יובל אלבשן)
 8. חופש ביטוי וגבולות השיח – בין זכויות אדם ללשון הרע (ד”ר חיים זיכרמן)
 9. גבולות הציות – בין חוק למצפון (פרופ’ רון שפירא)
 10. החינוך בישראל – בין מגזריות לממלכתיות (פרופ’ אניטה שפירא)
 11. סיכום וסיום

לכל הפרקים מבנה דומה:

 • מבוא – הצגת הסוגייה וחשיבותה.
 • רקע היסטורי – סקירת האירועים המרכזיים שהשפיעו על הסוגייה במהלך השנים, ומשימה לסטודנטים – משימת ביניים – שתבחן את הידע ההיסטורי שנרכש בחלק זה.
 • רקע אקדמי – מגוון מקורות לקריאה, וכן הרצאת מומחה להעמקה ולדיון אקדמי בסוגיה.
 • עיבוד ומשימה – משימה אינטגרטיבית שתאפשר ללומדים לבחון ולעבד את הידע שצברו על הסוגייה.
 • סיכום – הרצאה קצרה מאת המומחה, שמפנה מבט לעתיד האפשרי של התפתחות הדיון בנוגע לסוגיה.

חלק מיחידות הקורס כוללות שיח פתוח על ידי חברי פאנל המייצגים כמה מהדעות בחברה הישראלית. מטרת הפאנל הינה להפגיש את הלומדים עם כמה עמדות אותנטיות ומנוגדות, בשאלות המרכזיות העולות מיחידות אלו.

הקורס אינו מבקש להכריע בשאלות שיידונו, אלא לזמן לסטודנטים את האפשרות להתרשם ממורכבות הנושאים, להעריך דעות חולקות, ולחשוב על דרכי הפעולה הראויות בשיח הדמוקרטי. הקורס מקפיד שלא לנקוט בעמדות “פוליטיות” במובן של העדפת עמדות מסוימות, בנושאים מסדר ראשון. השאיפה היא שמעבר להיכרות עם הסוגיות שבמחלוקת, יפתחו הסטודנטים הבנה של דרכים לניהול שיח ציבורי בסוגיות אלה וכן שתועמק מחויבותם לתהליך הדמוקרטי ומעורבותם בו.   

במסגרת הקורס יעומתו הסטודנטים עם עמדות וערכים שאינם מתיישבים ואף סותרים זה את זה בהקשר של סיטואציות אמת. יהיה עליהם לשקול את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות ולאזן ביניהן, תוך שהם ערים ל”מחיר” שהם או הזולת יידרשו לשלם בגין כל הכרעה דמוקרטית. כמו כן, יידרשו המשתתפים לבחון את יעילותן ומשמעויותיהן של הדרכים השונות לניהול המחלוקת בסוגיות טעונות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Ilana Dayan

Lecturer

About Me

Guy Zohar

Lecturer

About Me

Professor Yedidia Stern

Co-Lecturer

About Me

Professor Yuval Elbashan

Co-Lecturer

About Me

The late Professor Ruth Gavison

Co-Lecturer

About Me

Mohammad Darawshe

Co-Lecturer

About Me

Dr. Haim Zicherman

מרצה שותף

About Me

Professor Asher Cohen

Co-Lecturer

About Me

Professor Anita Shapira

Co-Lecturer

About Me

Professor Ron Shapira

Co-Lecturer

About Me

Professor Yuli Tamir

Co-Lecturer

About Me