Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • נכיר כלי לניתוח תפקודי למטרת תצפית ונתנסה בו.
  • נאתר על סמך תצפית את הסיבות הסביבתיות להתנהגות המאתגרת של התלמיד.
  • נבחר דרכי פעולה יעילות להתמודדות עם ההתנהגות מאתגרת של התלמיד בסביבת בית הספר.

Description:

הקורס מתבסס על תחום מדעי הנקרא ניתוח יישומי של התנהגות. הניתוח היישומי בוחן את סביבת המתנהג ואת האינטראקציות של המתנהג עם סביבתו כגורמים המשמעותיים להתנהגות.

במהלך הקורס ניחשף לתיאורי מקרה מהשדה החינוכי ונלמד להתבונן ולנתח את הסיבות להתנהגות בשני פרמטרים סביבתיים עיקריים.

נערוך הבחנה בין סיבות להתנהגות מאתגרת הנתונות לשליטה ישירה ובין סיבות להתנהגות מאתגרת הנתונות לשליטה עקיפה.

בשלב הראשון נתמקד בחשיבות הסביבה בהתייחס להתנהגויות מאתגרות. בהמשך נקבל כלי לתצפית שמטרתו איתור סיבות להתנהגות התלמיד המאתגר.

באמצעות איתור הסיבות מהתצפית נדע לבחור דרכי פעולה יעילות לעבודה עם התלמיד.

The course is over