Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

10 Hours

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • בקורס זה נביא אל קדמת הבמה את תחום תומכי ההוראה היכולים לשמש כוח מוסף איכותי שיסייע לכם ולצוותי החינוך במרחבי הלמידה השונים ובאופנים מגוונים.
  • נסקור את המוטיבציה המניעה את המתנדבים להגיע, נבחן את סוגיית הגיוס והתאמת המתנדב למשימת התמיכה הייעודית
  • נתאים לו את איש הצוות שיֵדע להוביל וללוות את התומך באופן מיטבי כך שמשימת התמיכה תתקיים במלואה ונלמד על הוקרת התומכים כחלק מתרבות בית הספר.

Description:

קורס ניהול תומכי הוראה פותח בפני מנהלי בתי ספר צוהר לעולם ההתנדבות והמתנדבים ומביא אל קדמת העשייה הן את ההתבוננות בתרומה של תומכי ההוראה למערך הבית ספרי על כל גווניו הן את הפעולות שמומלץ לנקוט טרם קבלת מתנדבים לבית הספר ועם בואם.

תומכי הוראה בבית הספר יכולים לשמש ככוח מוסף איכותי שיסייע לכם, לצוותי החינוך, וכמובן לתלמידים בבית הספר במרחבי הלמידה השונים ובאופנים מגוונים.

מעורבות מנהל בית הספר בכל השלבים שעובר תומך ההוראה בבית הספר היא קריטית ומשמעותית להצלחת כל המהלך – החל משלב הגיוס וההכשרה, דרך שלב הקליטה ושלב הליווי וכלה בשלב ההוקרה והערכה. ככל שייטיבו מנהלי בתי הספר לנהל את המהלך, יזכה בית הספר למשאב איכותי לטובת קהילת בית הספר כולה.

מטרותיו של הקורס הן היכרות עם עולם המתנדבים על גווניו ורבדיו השונים, הבנת הצורך במתנדבים בבית הספר כמשאב חינוכי איכותי לצורכי בית הספר, היכרות עם פוטנציאל המתנדבים סביב בית הספר, גיוסם ורתימתם למשימות החינוכיות במרחב הבית ספרי, ובכלל זה עמידה על חשיבות ליוויים והוקרתם.

The course is open. Registration is open