Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

מה נלמד?

  • מודל Data wise – דרכים לאיסוף נתונים וניתוח שלהם, עבודה שיטתית עם נתונים.
  • תפיסות חדשות – עבודה שיתופית סביב נתונים, הפוטנציאל של נתונים לטיוב תהליכים וקבלת החלטות, איסוף מגוון נתונים.
  • מיומנויות חדשות- איתור בעיות הדורשות ניתוח, עבודה שיתופית, ניתוח נתונים תוך שימוש במודל Data Wise.

Description:

הצטרפו לקורס ייחודי שפותח עבור מנהלות ומנהלי בתי ספר, על ידי מכון אבני ראשה למנהיגות בית ספרית, שיעזור לכם- להיות חכמים על הנתונים.

תהליך הלמידה המוצע, שנבנה על סמך הידע והנסיון שנצבר במכון אבני ראשה, חושף את הלומדים למודל עבודה ייחודי עם נתונים (Datawise), שבבסיסו תהליך עבודה שיתופי ומתמשך עם ריבוי סוגי נתונים. ידוע שמנהלי בית ספר מקצים משאבים ותשומת לב לבניית תוכניות עבודה ולהצבת יעדים על בסיס איסוף נתונים בית ספריים, עיבודם וניתוחם. הנתונים משמעותיים גם לזיהוי מוקדי עבודה וצרכים ולקביעת קדימויות בית ספריות.

בשנים האחרונות מתבססת ההכרה בכך שמנהלים רבים חווים הצפה במקורות מידע, בנתונים ובדוחות, ומשימת עיבוד הנתונים לידע בעל ערך הפכה למורכבת. המודל שעומד במרכז תהליך הלמידה, מזמן התבוננות ואימון בהרגלי חשיבה חדשים, קידום של תהליכי עבודה שיתופיים ואימוץ פרקטיקות מבוססות ראיות לבחינת ההוראה והלמידה כבסיס לשיפור התפקוד הבית ספרי.

The course is open. Registration is open