Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שבועות | 3-4 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • גרמניה הנאצית: 1939-1933
  • פרוץ מלחמת העולם השנייה והמדיניות האנטי יהודית: 1941-1939
  • ‘הפתרון הסופי’: גיבוש ויישום 1945-1941
  • דמות היהודי באנטישמיות הנאצית – ויזואליה וטיפולוגיה
  • השילוחים: “מקטע של חיים לפני המוות”
  • קווים מרכזיים במלחמת העולם השנייה
  • “העולם שאחרי”: טראומה, זיכרון ותרבות

Description:

קורס זה מיועד לבעלי רקע בסיסי בנושא השואה ונותן מבט רחב ומעמיק על סוגיות שונות בתולדות השואה. הנושאים נלמדים מזווית חדשות ומרתקות במטרה להגיע להבנה רחבה יותר של האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופת השואה. הקורס מחולק לשישה פרקים, כאשר שלושת הפרקים הראשונים כרונולוגיים ועוסקים במגוון נושאים בתולדות השואה, ובהם: העולם היהודי בין מלחמות העולם, עלייתם של הנאצים לשלטון, המדיניות האנטי-יהודית ותגובות היהודים, פרוץ המלחמה, גטאות וגירושים והתפתחותו ויישומו של ה’פתרון הסופי’. שלושת הפרקים האחרים תמטיים, ועוסקים בסוגיות מרכזיות בחקר השואה: אנטישמיות והתפתחותה במהלך השנים, שילוחים וגירושים, ולבסוף – דיון בשאלות נבחרות בדיסציפלינות שונות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Yafit Frid

Lecturer

About Me

Yuval Ovadia

Lecturer

About Me