Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

13 שבועות | 3 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • מיומנויות הוראה – למידה חדשניות
  • רעיונות להוראה חדשנית בהקשרים שונים של חגי ישראל
  • דרכים לעיצוב חוויית למידה משמעותית ומתקדמת על חגי ישראל בכיתה
  • חיבורים אקטואליים בין חגי ישראל לתופעות ומגמות בימינו
  • הרחבת עולם התוכן סביב חגי ישראל ומועדיו

 

Description:

הקורס מבקש לתת מענה לצורך קיים של אוכלוסיית מורים המבקשת להרחיב אופקיה בנושאים הקשורים לחגי ישראל ומועדיו ולתרגם את הידע באמצעות שימוש בפרקטיקות מובילות וחדשניות בתחום הפדגוגיה המשמעותית.
המציאות ההטרוגנית המאפיינת את כיתות הלימוד במערכת החינוך הישראלית, ובחברה הישראלית בכלל, מחייבת התייחסות חדשה ואחרת מזו הנהוגה עד כה במסגרת הוראת חגי ישראל ומועדיו, הפורצת את הדפוסים המסורתיים של השימוש אחיד בידע בתחום זה.
ברובד האחד, הקורס ישלב התייחסות אקטואלית להיבטים רעיוניים בחגי ישראל, ברובד השני הקורס יציע שימוש במתודות ואמצעי הוראה מגוונים הנשענים על עקרונות פדגוגיים חדשניים, שיש בהם כדי לכונן חוויית לימוד משמעותית במסגרת הוראת החג והמועד בכיתה

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Naama Tzabar Ben Yehoshua

lecturer

About Me

Hana Abuchatzira

Lecturer

About Me