Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

הערה:  השלמת הקורס המקוון בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר. 

מה נלמד?

  • נכיר פרקטיקות וכלים שונים להשבחת ההוראה המקֻוונת לשכבות הגיל השונות.
  • נלמד על חשיבות תכנון הלמידה המקֻוונת בשכבות הגיל השונות.
  • נכיר את חשיבותו של ארגון תוכני הלמידה בהוראה מקֻוונת ולמידת כלים שונים.
  • נכיר פעילויות הפגתיות ואת יישומן בשכבות הגיל השונות במהלך שבוע למידה מרחוק.
  • נכיר את נושאים הנלמדים לבגרות בשכבות י”א -י”ב ונתמקד בהם.

Description:

קורס זה הוא הרביעי והאחרון בסדרת ארבעת הקורסים ללמידה מרחוק.
למידה מרחוק דורשת התארגנות למידה שבועית על פי שכבות הגיל השונות: גן, יסודי ועל יסודי.
בקורס נתמקד בהכנה לשבוע למידה מרחוק בשכבות הגיל השונות, נציג את התכנון ללמידה, את ארגון התכנים המתאימים, את הפרקטיקות השונות וכן פעילויות הפגתיות.

ראשית, נציג את תכנון תוכני ההוראה תוך התייחסות לסביבת הלמידה, לרצף הוראה ולזיהוי הזדמנויות להעשרה. נתמקד במיומנויות של הקניית ידע והבנייתו, בתרגול, העשרה ובמשוב מקדם למידה. כמו כן, נרחיב בקורס על שימוש בפרקטיקות הוראה המתאימות לשכבות הגיל השונות:
פעילויות חקר, פעילויות שיתופיות והוראה מפורשת. בנוסף, נתנסה בהכנת פעילות באחת הפרקטיקות המוצגות. נתייחס להיבט החברתי-רגשי תוך הבניה במערכת השעות של כל כיתה, במבנים שיאפשרו המשך עבודה על חיזוק החוסן הנפשי ועל תחושת הרווחה הנפשית של תלמידים ואנשי הצוות בלמידה מקֻוונת.
תהיה התייחסות מיוחדת לשכבות י”א-י”ב ולנושא הלמידה לבגרויות ולמערכת מכוונת מרתונים בנושאים הנבחנים.

***
מנהל תקשוב, חטיבת הטמעת טכנולוגיות, בשיתוף עם אגפי הגיל ומנהל עובדי הוראה, פיתחו עבור ציבור עובדי ההוראה בבתי הספר ובגני הילדים, ארבעה קורסים שעוסקים בהיבטים של ״למידה מרחוק״: הקנייה של מיומנויות טכניות, עיסוק בפרקטיקות הוראה מותאמות למרחבי הלמידה המקוונים ובניית יום ושבוע למידה מרחוק.

הקורסים מוצעים במודולות של 10 שעות המאפשרות גמישות, למידה מונחית והתאמה מירבית של תוכן הלמידה לצרכי המורה.
חשוב לציין שהקורס המלא מוצע בליווי והנחייה של מומחי תקשוב במרחבים סנכרוניים וא- סינכרוניים.
לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות לממונים על התקשוב במחוזות.
The course is open. Registration is open