Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • היכרות עם לוחות בחירה כאמצעי לקידום הוראה דיפרנציאלית.
  • היכרות עם פרקטיקת ה”איקס-מיקס-דריקס” כלוח בחירה יעיל ונח לשימוש.
  • היכרות עם מיומנות של בניית משימות ברמות חשיבה שונות.
  • התנסות בתכנון וביישום הפרקטיקה.

Description:

תלמידים מחוננים ומצטיינים, שהינם בעלי מאפיינים ייחודיים להם, יושבים בכיתותינו ההטרוגניות, וזקוקים להתייחסות מותאמת ליכולתיהם ולצרכיהם. אל לו למורה להניח, שעקב כישוריהם הגבוהים בכל מקרה, הם פשוט יהיו בסדר. מתן מענה מותאם למגוון של לומדים בכיתה ההטרוגנית מהווה אתגר עבור המורה, שצריך לספק מענים מותאמים לאוכלוסיות השונות בכיתתו. הפרקטיקה, העומדת במוקד הקורס, היא לוח בחירה מסוג איקס-מיקס-דריקס. לוחות בחירה מהווים דרך נהדרת ללקיחת בעלות של התלמיד על תהליך הלמידה אותו יחווה ולעידוד מעורבותו בתהליך. דיפרנציאציה בכיתה ההטרוגנית באמצעות לוח בחירה איקס-מיקס-דריקס תבטיח, שתלמידים מחוננים ומצטיינים יעבדו במסגרת הכיתתית על משימות מקבילות לאלו של חבריהם לכיתה ברמת עומק, מורכבות ומופשטות, המתאימים להם.

The course is open. Registration is open