Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

14 שבועות | 4 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • נלמד מה הם העקרונות של ההצהרה האוניברסלית של אונסקו של אתייקה וזכויות אדם נדון במקרים אמתיים שבהם התעוררה שאלה אתית
  • נלמד להעריך את המורכבות של החלטות אתיות בבריאות ורפואה
  • נלמד לבחון ולהבין העקרונות האתיים של ניסיונות בחיות וניסויים בבני אדם
  • בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים לדעת ולזהות נושאים אתיים ברפואה, טיפול במצבי בריאות ובמדעים.

 

Description:

הקורס יקנה ידע ויכולות בביואתיקה בהתבסס על חמישה עשר עקרונות האתיקה כפי שפורסמו ב- “הצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות האדם” של אונסקו. חומר ההוראה יהיו פרסומים באינטרנט של המרכז לבריאות משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה ומאמרים מדעיים העוסקים בביואתיקה. כל שעור עוסק באחד מהעקרונות של ההצהרה. הסטודנטים יתבקשו לדון בתאורי מקרים אמיתיים כפי שפרסמו בפרסומים של אונסקו לעיל, מאמרים, וכן גם בפסקי דין העוסקים בביואתיקה, להציע תאורי מקרים מהקהילה, ולהציע רעיונות וביקורת המתיחסים לעקרונות הביואתיקה מחד ולפתרונות למעשה כפי שתוארו בספרי תאורי המקרים. סטודנטים לתואר שני יתבקשו לפתח תוכנית מחקר אפשרית בביואתיקה.
בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים לדעת לזהות נושאים אתיים ברפואה, טיפול במצבי בריאות ובמדעים. יהא עליהם לדעת לספק צידוק הגיוני להחלטות אתיות ולהיות מסוגלים ליישם עקרונות אתיים של ההצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות אדם.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Shai Linn

Lecturer

About Me