Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

מה נלמד?

• נעסוק במהות של תכנון לימודים
• נציג את הרקע לצמיחת התיאוריה של תכנון לימודים
• נבחין בין הגישות המרכזיות לארגון תכנים לימודיים
• נדון בתכנון לימודים בית ספריים, ונעמוד על האתגרים הנלווים לכך

Description:

זהו קורס קצר המהווה טעימה מהקורס “תכנון לימודים, הוראה והערכה” של האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם מכללת סמינר הקיבוצים.
בקורס טעימה זה נעסוק במורכבות העצומה של תכנון ופיתוח תכניות לימודים, הרקע לצמיחת התיאוריה של תכנון הלימודים והתפתחות התחום לאורך השנים.
הקורס המלא מרחיב את הלמידה על התחום ומציג גישות שונות המקובלות להתמודדות עם אוכלוסיות לומדים הטרוגנית, שהינה אחד האתגרים הקשים ביותר בפניהם ניצבות מערכות חינוך. כמו כן, נתמקד בקורס המלא בטכנולוגיות למידה מפרספקטיבה היסטורית ונתוודע לסוגיות ולאתגרים המרכזיים הכרוכים בשילוב יעיל של טכנולוגיות במערכות חינוך והטמעתן. נציג את האתגרים והמורכבות בתהליכי הערכה בחינוך, ונדון באופני ההערכה המקובלים, מושאי ההערכה, ובכלי ההערכה מסורתיים וחלופיים של לומדים.
נוסף לכך, הקורס המלא מכיל הרצאות וידאו שמועברות בעברית על ידי טובי המומחים בארץ, קישורים לספר הקורס ולתכנים נוספים, דיונים, ומשימות אינטראקטיביות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Professor Sara Guri-Rosenblit

Lecturer

About Me

Dr. Duby Weiss

Lecturer

About Me

Prof. Yoram Eshet

Lecturer

About Me

Dr. Michal Levi-Keren

Lecturer

About Me

Dr. Irit Levy-Feldman

Lecturer

About Me