Start Date

01/12/2021

Price

Free

Course Duration

3 Hours

מה נלמד?

  • הכרת השינויים המתרחשים בעולם ובשוק העבודה המשתנה של ימינו.
  • הכרת הכישורים הנדרשים לכל אחד ואחת מאיתנו בעולם עבודה משתנה.
  • הכרת מגוון ההתנהגויות הקשורות לכל כישור.
  • ביצוע מיפוי אישי של הכישורים הרלוונטיים לעולם העבודה המשתנה על פי מודל I PRO.
  • גיבוש תוכנית למידה אישית לצמצום פערים.

 

Description:

בשנים האחרונות עובר העולם מהפיכה טכנולוגית ותהליכי גלובליזציה המשנים אותו ומשפיעים על כולנו, גם עולם העבודה משתנה באופן מהותי:  מקצועות חדשים נולדים לצד אחרים שנעלמים, צורות עבודה חדשות תופסות את מקום המשרד הקבוע ומשך הזמן הממוצע במקום עבודה אחד התקצר לשנתיים. אז איך נשארים עובדים רלוונטיים בשוק עבודה משתנה? אילו כישורים דרושים לנו וכיצד לומדים אותם? בקורס זה נכיר את מודל I PRO מודל לכישורים בעולם עבודה משתנה שפותח על ידי תבת ג'וינט ישראל וזרוע העבודה. בעזרת המודל נלמד מהם הכישורים הנדרשים לכל אחד ואחת מאיתנו על מנת למצוא עבודה, להתמיד ולהצליח בה. נמפה את הכישורים בהם אנחנו שולטים ואלה שעדיין עלינו ללמוד, ונכין יחד תוכנית למידה אישית לצמצום פערים.

The course is over

The course staff:

ליטל אזשי

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: