Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

קורס זה הינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי “למידה בהתאמה”- השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר. לצורך קבלת גמול יש ללמוד קורס זה במסגרת השתלמות.
הקורס פתוח ללמידה חופשית למטרת העשרה וידע (ללא גמול ישיר).

מה נלמד?

  • היכרות עם אתר GeoGebra (גאוגברה).
  • חשיפה לאתר DESMOS (דסמוס).
  • היכרות עם אקדמיית קהאן בעברית (Khan Academy).

Description:

בקורס זה יערכו המורים היכרות עם אתר GeoGebra (גאוגברה) המכיל חומרי לימוד רבים במתמטיקה במגוון נושאים וילמדו את השימוש בו. יינתן דגש ללימוד דרכי החיפוש, למעקב אחרי מומחים המעלים חומרים לרשת ולבחירת חומרי למידה לתלמידי הכיתה בהתאם לשכבת הגיל ולרמת הכיתה.

המורים יכירו את אתר Desmos (דסמוס), המכיל חומרי הוראה מסוגים שונים, כדוגמת שימוש בשרטוטים מוכנים היכולים לסייע למורה בהקניה ובתרגול החומר בכיתת הלימוד.
– המורים ייחשפו לאקדמיית קהאן בעברית (Khan Academy) וילמדו כיצד למצוא סרטוני הסבר המלווים בתרגולים.

The course is open. Registration is open