Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • הלומדים ימפו סוגים של הפרות משמעת.
  • הלומדים יבינו מהם הגורמים להפרות משמעת.
  • הלומדים יזהו טעויות נפוצות בטיפול בהפרות משמעת.
  • הלומדים יכירו גישות שונות לטיפול בהפרות משמעת.
  • הלומדים ילמדו את משחק ההתנהגות הטובה.

 

Description:

עיקר פעילותם של מורים בכיתה מתמקד בהקניית חומר הלימוד ובניהול אפקטיבי של התנהגות התלמידים. שני תחומים אלו – הוראה וניהול כיתה – חושפים את המורים בכל רגע ורגע לאתגרים, קשיים, כישלונות והצלחות. ניהול כיתה הכרחי על מנת ליצור אקלים בטוח ויעיל, אשר מאפשר תהליכי הוראה ולמידה אפקטיביים. להפרות משמעת  בכיתה השלכות קשות כמו, פגיעה ברמת המוטיבציה ללמידה, יצירת אווירה של פחד ומתח, לחץ ופגיעה ביחסי מורים-תלמידים. קיים קושי להגדיר הפרות משמעת נפוצות, כיוון שהגדרת המושג תלויה בתרבות, סביבה והקשר.

ניתן להבחין בהפרות משמעת ראשוניות המאופיינות על ידי דפוסי התנהגות שאינם תואמים את הגיל הכרונולוגי וההתפתחותי של הילד או שתדירותם גבוהה  מהנורמה. לעיתים ייתכן שילוב בין מספר התנהגויות, כאשר כל אחת מהן לעצמה איננה מהווה הפרת משמעת, אך קיבוצן יחד יוצר בעיות התנהגות. בנוסף, ישנן הפרות משמעת משניות שהן ישנה התנהגות מתריסה.

ישנם גורמים רבים להפרות משמעת אך באופן כללי ניתן לחלקם לשלושה ממדים:  גורמים ברמת התלמיד וקבוצת השווים, גורמים ברמת המורה וגורמים ברמה משפחתית ובית ספרית.

למרות הגורמים השונים, עדיין למורה ישנה השפעה רבה על שכיחות הפרות המשמעת בכיתה. מורים עלולים להגביר את שכיחות הפרות המשמעת אם הם שואלים את התלמיד המפריע: "למה אתה מתנהג ככה?", כשמורה מגביר את חומרת התגובה שלו להפרות המשמעת, כשמורה כועס במקום ללמד מהי ההתנהגות הצפויה, כאשר מורה נוזף במקום לשבח התנהגות נאותה.

על מנת לצמצם הפרות משמעת מורה צריך לעבור מהפעלת גישה רה-אקטיבית להפעלת גישה פרו-אקטיבית.

דוגמה לגישה פרו-אקטיבית היא משחק ההתנהגות הטובה (Good Behavior Game - GBG ). זהו משחק שמאפשר גם לצמצם הפרות משמעת וגם לקדם התנהגות פרו-חברתית באמצעות יצירת תלות הדדית בין התלמידים שתומכים זה בזה להתנהג על פי הדרישות. זו פרקטיקה שנחקרת כבר מעל 40 שנים, ומוכחת כאפקטיבית במחקרים רבים. את משחק ההתנהגות הטובה ניתן לשחק פעם או פעמיים ביום למשך מספר דקות, והאפקטיביות היא ארוכת טווח. תלמידים שמשחקים את משחק ההתנהגות הטובה משפרים יכולת ויסות רגשי, שליטה עצמית, יחסים חברתיים ואחריות.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: