Start Date

Course is open

הרישום לשלב היישומי של הקורס נסגר, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.
עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.
הרישום לשלב היישומי יפתח מחדש בתחילת שנת הלימודים תשפ”א.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה תלמדו:

  • תרגול התבוננות במרחב ככלי מעודד למידה תוך ניצול החוויה הרב חושית.
  • ניסוח שאלות גיאוגרפיות כפתח לחקר.
  • פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה וכישורים מטה קוגניטיביים של הלומד.
  • הבנת החשיבות של החיבור האישי של הלומד כמעורר מוטיבציה ועניין בלמידה.
  • הפקת מידע גיאוגרפי רלוונטי ממקורות מידע חזותיים.
  • פיתוח מיומנויות ערכיות כגון זיקה ואהבת הארץ והמקום, מודעות סביבתית ופיתוח רגישות, אכפתיות ואחריות אישית של התלמיד לסביבה.
  • התנסות בהכנת מערך שיעור, יישומו בכיתה ותיעודו.
  • יישום חשיבה רפלקטיבית.

Description:

לעיתים קרובות תלמידים מתקשים ליישם את הנלמד בשיעורי גיאוגרפיה בחיי היומיום. הם אינם מודעים לכך שבסביבתם מתרחשות תופעות גיאוגרפיות רבות. ההשתלמות זו תתמקד בפיתוח כשירות של התבוננות במרחב תוך ניצול החוויה החושית. פיתוח כשירות זו אצל התלמידים מעודדת חיבור לעולמם הפנימי והחוויתי, מייצרת אצלם חשיבה פעילה, ומאפשרת לשפר ולקדם מיומנויות ברמות חשיבה שונות. הדגש בהשתלמות יתמקד בהתבוננות במרחב כפתח לשאילת שאלות גיאוגרפיות הקשורות ליחסי גומלין בין אדם לסביבתו.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: