Start Date

01/10/2021

Price

Free

Course Duration

3 שעות בשבוע | 13 שבועות

מה שתלמדו:

  • מיומנויות הוראה – למידה חדשניות
  • רעיונות להוראה חדשנית בהקשרים שונים של חגי ישראל
  • דרכים לעיצוב חוויית למידה משמעותית ומתקדמת על חגי ישראל בכיתה
  • חיבורים אקטואליים בין חגי ישראל לתופעות ומגמות בימינו
  • הרחבת עולם התוכן סביב חגי ישראל ומועדיו

 

Description:

הקורס מבקש לתת מענה לצורך קיים של אוכלוסיית מורים המבקשת להרחיב אופקיה בנושאים הקשורים לחגי ישראל ומועדיו ולתרגם את הידע באמצעות שימוש בפרקטיקות מובילות וחדשניות בתחום הפדגוגיה המשמעותית.
המציאות ההטרוגנית המאפיינת את כיתות הלימוד במערכת החינוך הישראלית, ובחברה הישראלית בכלל, מחייבת התייחסות חדשה ואחרת מזו הנהוגה עד כה במסגרת הוראת חגי ישראל ומועדיו, הפורצת את הדפוסים המסורתיים של השימוש אחיד בידע בתחום זה.
ברובד האחד, הקורס ישלב התייחסות אקטואלית להיבטים רעיוניים בחגי ישראל, ברובד השני הקורס יציע שימוש במתודות ואמצעי הוראה מגוונים הנשענים על עקרונות פדגוגיים חדשניים, שיש בהם כדי לכונן חוויית לימוד משמעותית במסגרת הוראת החג והמועד בכיתה

The course will begin on 01/10/2021, Registration is open
The course staff:
Hana Abuchatzira

lecturer

About Me

Professor Naama Tzabar Ben Yehoshua (Emertus)

lecturer

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: