Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

12 שבועות | 3-4 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • הכרות עם התופעות העיקריות באדריכלות והתכנון הישראליים. כלים לניתוח האדריכלות הישראלית על רקע תקופת התעצבותה.

Description:

הקורס מורכב משלושים וחמישה פרקים.
כל פרק מתייחס למושג או תופעה מרכזית בהיסטוריה של האדריכלות והתכנון הישראליים מתחילת שנות העשרים ועד התפרקות מדינת מפא”י בשנות השבעים, והשפעותיה עד ימינו. אדריכלות בדר”כ ותכנון תמיד הם נחלתה של הקבוצה ההגמונית ולכן תיאור וניתוח שלהם הוא למעשה חקר אותה הקבוצה.
לאחר מלחמת העולם הראשונה החלה לעשות בארץ את צעדיה הבטוחים הראשונים תנועת העבודה, לאחר מלחמת ששת הימים ויום כיפור תשו כוחותיה והיא הוחלפה.
קורס זה עוסק במבעים האדריכליים והתכנוניים שבעת ובעונה אחת שיקפו את סדר יומה של תנועה זו וקבעו אותו. כל ילד יודע שזה פעילות נחמדה לסדר דברים לקבוצות, וגם אנחנו בחרנו לקבץ את הפרקים תחת כותרות גדולות שמייצגות את הכוחות הגדולים שפעלו בארץ והשפיעו על חזותה התקופתית.
כל חלק בקורס כולל מספר לא שווה של פרקים שונים ומגוונים בתוכנם. החלק הראשון “המרחב הציוני” למשל, כולל שישה פרקים שעוסקים בביטויים שונים של תפיסת המרחב של הציונות את הארץ: גבולות, פרוזה אוטופית מסוף המאה ה 19, קיבוצים וכפרים מתוכננים, הספר והפוליטיזציה שלו, כל אלו ועוד מוצגים בעזרת סרטונים, הפניות לטקסטים, הפניות למאגרי מידע חזותיים וקבוצות דיון.
רוב החלקים בקורס מורכבים מפרק פתיחה שמתאר את נושא הפרק בכלליות, 4 או 5 פרקי תוכן שמאירים באמצעים שונים תופעות עיקריות או דוגמאות מרכזיות של הנושא, ופרק סיום שמתרכז באופן שבו הנושא משפיע על סוגיות תרבותיות עכשוויות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Arch. Zvi Efrat

מרצה

About Me

Michael Siddur

רכז הקורס ועוזר הוראה

About Me