Skip to main content
Support

המקרא לאור המזרח הקדום

מסיפור המבול, דרך מגדל בבל ועד הנבואה המקראית: קורס מבואי זה מזמין אתכם להתבונן באור חדש בספרות המקראית לאור עולמן המרתק של התרבויות השכנות לישראל בעת העתיקה, אשר מתגלה מתוך הממצא הארכיאולוגי העשיר מן המזרח הקדום.

Start Date: ארכיון - פתוח לצפיה
Duration: 9 שבועות | 4-2 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את עולמן המרתק של התרבויות השכנות לישראל בתקופת המקרא.

הקורס מציג את "המחקר המשווה" הבוחן את היחס בין המקרא לבין התרבויות הללו. נדון במבחר מסורות, סוגות ונושאים מקראיים מנקודת מבט השוואתית, ונראה כיצד החומרים מן המזרח הקדום מאירים אותם באור חדש.

במהלך הקורס נתייחס לתרבויות שונות, אך דגש מיוחד יושם על מסופוטמיה וזיקתה למקרא.

הבהרה חשובה: הקורס ניתן בעברית ומיועד לדוברי עברית. ההרצאות המצולמות ניתנות באנגלית אך הן מלוות בכתוביות בעברית שניתנות גם להורדה מאתר הקורס. לא נדרשת שליטה בשפה האנגלית אך אוריינטציה כללית בשפה האנגלית עשויה לסייע.

הקורס יקנה לכם הבנה חדשה של נושאים וסוגות מקראיות שיילמדו בהקשרם המזרח-קדמוני.

What You Will Learn

  • מסורות הבריאה
  • סיפור המבול
  • סיפור מגדל בבל
  • החוק המקראי
  • נבואה

Instructors

ד

ד"ר נילי סמט מרצה בכירה

גב' רחלי פריש

גב' רחלי פריש מרכזת פיתוח ועוזרת הוראה

Enroll